บทความ

4 ขั้นตอนสำคัญในการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาขาย

วันนี้การแข่งขันทางธุรกิจถือว่าสูงมาก การจะทำให้ธุรกิจได้รับการตอบรับจากลูกค้าก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาสินค้าแปลก ๆ ใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาจัดจำหน่าย ซึ่งการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในวันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากขึ้น เพราะมีบริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าที่สามารถช่วยจัดการในเรื่องกระบวนการขั้นตอนของศุลกากร หรือหากคุณต้องการนำสินค้าขนส่งเข้ามาทางอากาศ ก็สามารถติดต่อบริษัทชิปปิ้งเคลียร์สินค้าสุวรรณภูมิให้ช่วยประสานงานต่อได้เลย ประหยัดเวลาและสะดวกกว่าสมัยก่อนมาก แต่อย่างไรก็ดีหลายคนก็คงอยากจะทราบขั้นตอนที่แท้จริงในการนำเข้าสินค้าเพื่อที่จะได้วางแผนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เราจึงขอนำขั้นตอนสำคัญในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขาย จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

4 ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขาย

4 ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขาย

1. ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
หลังจากที่คุณเลือกสินค้าจาก Supplier และดำเนินการทำใบสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่จะต้องทำต่อมาเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
• เอกสารใบขนสินค้าขาเข้า
• ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bills)
• เอกสารบัญชีแสดงรายการสินค้าทุกรายการ
• เอกสารบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) เป็นต้น
กรณีที่สินค้าที่นำเข้านั้นเป็นสินค้าในกลุ่มเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดได้โดยง่าย ก็จะต้องมีเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม อย่างเช่น เอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย เป็นต้น หากคุณใช้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้า ก็แนะนำให้ลองสอบถามทางบริษัทผู้ให้บริการดูก่อนว่าสินค้าของคุณต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้ว จากนั้นก็จัดเตรียมให้พร้อม การยื่นเอกสารต่าง ๆ จะได้สะดวกราบรื่น

2. ขั้นตอนการตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าของเจ้าหน้าที่
หลังการยื่นเอกสารต่าง ๆ แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร รายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบก็ได้แก่
• ชื่อที่อยู่ผู้นำเข้า
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• พิกัดอัตราศุลกากร
• ราคาของสินค้า
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจ้งกลับมายังผู้นำเข้า เพื่อให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และหากถูกต้องเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการออกเลขที่ใบขนสินค้าให้

3. ขั้นตอนการตรวจสอบพิสูจน์เงื่อนไขชำระภาษีอากรขาเข้า
หลังจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว ก็จะทำการแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภทคือ
• ประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) : ถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้เจ้าหน้าที่จะให้ผู้นำเข้านำใบขนสินค้าขาเข้าไปยื่นชำระภาษีอากรและวางเงินประกันที่เกี่ยวข้องได้ทันที
• ประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) : ถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้เจ้าหน้าที่จะให้ผู้นำเข้านำใบขนสินค้าขาเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรก่อน เพื่อตรวจสอบประเมินการคำนวณภาษี หากประเมินเรียบร้อยแล้วสินค้าก็จะอยู่ในประเภท Green Line ซึ่งผู้นำเข้าก็ดำเนินการยืนชำระภาษีอากรได้เลย

4. ขั้นตอนตรวจและปล่อยสินค้า
เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผู้นำเข้าดำเนินการผ่านทั้ง 3 ข้อข้างต้นเรียบร้อย ก็ให้นำใบขนสินค้าขาเข้ากับใบเสร็จรับเงินไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของการตรวจปล่อยสินค้า ถ้าทุกอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็จะทำการปล่อยสินค้าให้กับเรา เป็นอันจบขั้นตอนการนำเข้า

4 ขั้นตอนสำคัญในการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาขาย

จะเห็นได้ว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายนั้น มีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ซับซ้อนพอสมควร ดังนั้นแนะนำว่าผู้นำเข้าควรเลือกใช้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าจากบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ก็จะช่วยประหยัดแรงและเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ไปได้มากเลยทีเดียว